1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego z siedzibą w Warszawie – ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa („administrator”).
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@instytutverbaveritatis.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  a) prowadzenia bieżącej korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi na kierowane przez Panią/Pana wiadomości do administratora. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości – podstawią prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, usług prawnych oraz firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, a także organom administracji publicznej w związku z ewentualnym wszczęciem postępowań w związku z udzielonymi przez Panią/Pana informacjami.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji oraz okres prowadzenia ewentualnych postępowań – w przypadku wszczęcia postępowania w związku z udzielonymi przez Panią/Pana informacjami. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora oraz w celach analitycznych i statystycznych, dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora oraz w przetwarzania w celu analitycznym i statystycznym.
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu prowadzenia korespondencji z administratorem.